fbpx
משרד עורכי דין ונוטריון צבי שמיר - ליווי משפטי לעסקים

תפריט

עֲבוֹדָה בִּזְמָן חֵרוּם בִּטְחוֹנִי

כללים להעסקת עובדים בשעת חירום ותחת הנחיות פיקוד העורף בתקופת הקורונה

האם ניתן לחייב עובד להגיע לעבודה בזמן סגר?

ככל ופיקוד העורף אסר על פתיחת מקומות עבודה, אזי לא ניתן לחייב את העובד להופיע לעבודה. ע”פ חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזה על מצב מיוחד בעורף מחייבות כל אדם, והעובר על הוראות אלו עובר עבירה פלילית.

מפעל המוכר כחיוני לשעת חרום (מל”ח) ועובדים חיוניים

שר העבודה והרווחה רשאי להוציא צו המחייב את כל העובדים עובדים במפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים, להתייצב בעבודה. עקרונית מפעל מל”ח הנו מפעל המספק: מים, מזון, חשמל, אשפוז ובריאות, תקשורת, דואר, שירות שיש לספקו למניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח שעליו חלה ההכרזה, וכן שירות אשר לדעת השר חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה.

החובה לעבוד במפעל חיוני - עובד חיוני

עובד במפעל חיוני נדרש להתייצב לעבודה בשעת חירום, ואינו זכאי לקחת חופשה. יחסי עובד מעביד נשמרים אולם בנסיבות העניין יתכן ולא יחולו חלק מסעיפי החוק המגבילים שעות עבודה, שעות נוספות ועבודת נשים. הגמול עבור שעות נוספות ועבור עבודה בזמן המנוחה השבועית הינו כקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה. היעדרות ממקום עבודה חיוני בזמן חירום היא עבירה על החוק והעובד לא יקבל תשלום על ימי היעדרות.

עובד הנעדר בשל הוראות פיקוד העורף

ככל ופיקוד העורף מורה לתושבים המתגוררים באזורים המוכרזים לשהות במרחבים מוגנים אז אזרחים רשאים לצאת לעבודה בתנאי שהעבודה מתקיימת במבנה סגור ובקרבת מרחב מוגן. כאשר מדובר במקום עבודה שאינו עומד בשני תנאים אלו, אין ספק שעובד רשאי שלא להגיע לעבודה והעדרותו לא תהווה עילה לפיטורים. אין לנכות ימי חופשה לעובד שנעדר מהעבודה בשל הוראות פיקוד העורף.

מי ישלם משכורת לעובד שמקום עבודתו סגור בשל הוראות פיקוד העורף?

במקרה בו יש הכרזה על ישובים בהם אין לצאת לעבודה, על המעביד לשלם המשכורת כרגיל והמדינה תפצה אותו בגין כך.

עובד אשר נעדר כי המוסד החינוכי של בנו נסגר

על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס”ו – 2006, חל איסור על פיטורי עובד הנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו, עקב סגירת מוסד החינוך בו לומד הילד בשל הוראות פיקוד העורף וזאת בהתקיים אחד משני התנאים הבאים: א. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הנו הורה יחיד של הילד. ב. בן זוגו של העובד הנו עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד. במידה ובן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד. * בהתאם להוראות החוק, ילד הנו קטין עד גיל 14 להוציא את העובדים לחופשה? בהתאם להוראות סע’ 9 לחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 המעביד רשאי להוציא את העובד לחופשה של עד שבעה ימים ללא הודעה מוקדמת. במקרה של חופשה העולה על שבעה ימים, על המעסיק להודיע לעובד על כך שבועיים* מראש. למען הסר כל ספק אי אפשר להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום. נא לא להתחכם … אי אפשר להוציא לשבוע חופש ומיד אח”כ לשבוע חופש נוסף.

צור קשר

שעות פעילות

ימי ראשון עד חמישי, 09:00-17:00

דילוג לתוכן